Olika typer av värmeväxlare

Den värme som finns i bostaden, oavsett var den kommer ifrån, ska inte släppas rakt ut. Den ska återvinnas. En värmeväxlare med hög verkningsgrad gör att energikostnaderna hålls på en betydligt lägre nivå än de annars skulle varit på.

Värmeåtervinning betyder helt enkelt att den uppvärmda frånluften hjälper till att värma upp den kalla tilluften som hämtas utifrån. Därigenom sparas mycket energi. Det finns idag ett antal olika typer av system för återvinning av värme ur frånluften. Hit kan exempelvis räknas:

 

Plattvärmeväxlaren

Korsströmsvärmeväxlare och motströmsvärmeväxlare, eller som de vanligtvis kallas, plattvärmeväxlare, är de vanligaste av de olika typer som finns på marknaden. Det finns i första hand enfamiljshus och i flerfamiljshus som har separata ventilationsanläggningar i respektive lägenhet. Tekniken är enkel, där till- och frånluften passerar varandra i ett lamellpaket av veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtar varvid den kalla tilluften tar upp värmen.

Korsströmsvärmeväxlaren har en verkningsgrad på ca 50-60 %. Motströmsvärmeväxlaren kan i bästa fall komma upp i 90 %. Båda kan upplevas som svåra att rengöra på grund av sin konstruktion.

Roterande värmeväxlare

Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd kring roterande hjul bestående av veckade aluminiumprofiler där den varma frånluften värmer upp rotorn, som därefter värmer upp den kalla tilluften. Systemet har många fördelar i jämförelse med andra lösningar. Trots detta förekommer den i mindre omfattning än korsströmsvärmeväxlaren. Detta beror till största delen på att det kan finnas en risk för överläckning av förorenad frånluft till luftbehandlingsaggregatets tilluftssida. Den roterande värmeväxlaren karakteriseras av låga tryckfall, vilket leder till låga fläkteffektbehov och därmed låg elenergianvändning i fläktarbetet. Den är förhållandevis enkel att rengöra samt har hög verkningsgrad 80-85 %.

Vätskekopplad värmeåtervinning

Det vätskekopplade systemet bygger på att en frysskyddad vätskelösning (brine) cirkuleras mellan kyl- och värmebatterier placerade i frånluftssystemet respektive tilluftssystemet. Den varma frånluften värmer upp vätskan som avger värmen till den kalla tilluften.

Systemet medger att till- och frånluftsaggregatet placeras oberoende av varandra, exempelvis kan tilluftsaggregatet stå i källaren medan frånluftsaggregatet placeras på vinden. Systemet är flexibelt och medger att flera återvinningsstationer i olika frånluftssystem kan installeras och sammanföras till ett gemensamt tilluftbatteri. Vidare har systemet en hög verkningsgrad (50-60 %). Systemet används normalt i flerbostadshus och kan med fördel användas i renoverings- och kompletteringssammanhang.